Learning Outcomes in Quality in Education and Training

W ostatnich czasach idea zarządzania jakością znalazła zastosowanie w niemal każdej sferze ludzkiej aktywności zawodowej, w tym edukacji. Jakość kształcenia i szkolenia ma wpływ z jednej strony na bieżącą działalność i efektywność organizacji, z drugiej na wyniki kształcenia. W obliczu postępującej globalizacji – w sferze edukacji, podobnie jak w biznesie, poszukuje się kolejnych czynników mających wpływ na konkurencyjność jednostki. Przeprowadzone badania wskazują, że liczne doświadczenia w zarządzaniu jakością w sektorze biznesowym nie są wykorzystywane w sektorze edukacyjnym. 

Celem projektu LOQUET jest wypełnienie tej luki poprzez przeniesienie dobrych praktyk z zakresu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach do sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w siedmiu krajach: Polsce, Grecji, Cyprze, Szwecji, Francji, Niemczech i na Węgrzech. 

Ponadto projekt LOQUET ma na celu:

  1. opracowanie ram profilu kompetencji dla menedżerów jakości w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego tak, aby byli oni w stanie zaprojektować, wdrożyć oraz dokonać oceny i przeglądu skutecznych systemów zarządzania jakością w swoich instytucjach;
  2. wprowadzenie kompleksowego szkolenia dla menedżerów ds. zarządzania jakością w jednostkach kształcenia i szkolenia zawodowego opartego na jednostce szkoleniowej wyrażonej w punktach transferowych ECVET (Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym) zgodnie z rekomendacją EQARF (European Quality Assurance Reference Framework)
  3. podniesienie świadomości na temat znaczenia zasad EQAVET (European Quality Assurance in VET) w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie.

Oczekuje się, że w krótkim okresie projekt przyczyni się do zbudowania potencjału menedżerów ds. zarządzania jakością w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego, natomiast w dłuższej perspektywie przyczyni się do tworzenia systemów zapewniania jakości w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie.